Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Bệnh viện Tân Phú

Chuyên khoa

Đa khoa

Nơi công tác

Phòng khám SV Care

Giới thiệu

Địa chỉ phòng khám: Nhà văn hoá sinh viên – Khu Đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 16:00 – 19:00

Kinh nghiệm

Giảng viên của Trung tâm HLNC Mô phỏng lâm sàng tại khoa Y của trường Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh
Bác sĩ Gia đình Bệnh viện Tân Phú