YouMed

ThS.BS Đoàn Trọng Nghĩa

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Giới thiệu

Bác sĩ Đoàn Trọng Nghĩa tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2014. Hiện tại bác sĩ đang là Giảng viên Bộ môn Ung thư – Khoa Y tại Đại học Y Dược TP.HCM. Đồng thời là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Học vấn

  • 2004 - 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2011 - 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM

Kinh nghiệm

Giảng viên Bộ môn Ung thư - Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM.

Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Bác sĩ phòng khám Ung Bướu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

2011 - nay: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

2017 - nay: Bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM;

Hội viên Hội Ung thư học VN