YouMed's Founder

Đỗ Tuấn Minh

Operations Manager

Đỗ Tuấn Minh Operation Manager Youmed VN

Chức vụ: Operations Manager Công ty TNHH YouMed Việt Nam – Phụ trách quản lý bộ phận tài chính, nhân sự và toàn bộ hoạt động tại YouMed.

Ngày tháng năm sinh: 22/07/1988

Quá trình học tập:

  • 2006 – 2010: Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  • 2013 – 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Máy tính Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM

Quá trình công tác: 

  • 2011 – 2018: IT System Administrator tại Southern Regional Load Despatch Centre (SRLDC)
  • 2019 – Nay: Co-founder và Operations Manager tại YouMed