English version

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của các trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý đến tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, sau đó bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của YouMed, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với những điều khoản này điều kiện.

Trang web này chỉ dành cho những người ít nhất 18 tuổi.

Thông tin trên trang web này hoàn toàn dành cho mục đích thông tin và giáo dục và người dùng. Chúng tôi mặc định được coi là các chuyên gia phi y tế. Vì vậy, họ không nên dựa vào nó cho bất kỳ y tế, chẩn đoán, hoặc mục đích điều trị cho bất kỳ điều kiện. Thông tin và tài liệu trên trang web này không cấu thành các cung cấp hoặc thực hành tư vấn hoặc dịch vụ y tế, điều dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, cũng không phải là họ dự định được.

Kiến thức y tế thay đổi liên tục và thông tin có trên trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào khác trang web hoặc các nguồn được tham chiếu trên YouMed, có thể thay đổi mà không cần thông báo và không bao giờ được xem xét hiện tại, đầy đủ, hoặc đầy đủ. Do đó, người dùng không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào như vậy để đề nghị một quá trình điều trị cho bản thân hoặc bất cứ ai khác. YouMed không hiển thị ngày mà mỗi trang được chỉnh sửa lần cuối trên trang đó.

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Nếu bạn tạo một tài khoản trên YouMed , bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản của bạn và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra Dưới tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản. Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ mật khẩu của mình bảo mật và an toàn.

Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng (bao gồm mọi hoạt động trái phép sử dụng) tên người dùng và mật khẩu của bạn trên Dịch vụ. Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc nếu bạn tin rằng đã có bên thứ ba truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay và thay đổi mật khẩu của bạn càng sớm càng tốt.

Chính sách dữ liệu Cung cấp dịch vụ của chúng tôi yêu cầu thu thập và sử dụng của bạn thông tin. Chính sách bảo mật giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin trên các Sản phẩm của YouMed. Nó cũng giải thích nhiều cách bạn có thể kiểm soát thông tin của mình, bao gồm cả Quyền riêng tư và Bảo mật Cài đặt. Bạn phải đồng ý với Chính sách dữ liệu để sử dụng trang web của chúng tôi.

Nội dung được đăng trên trang web

Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bao phủ bởi trí tuệ quyền sở hữu (như ảnh hoặc video) trên hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một sửa đổi, chạy, sao chép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép phụ, giấy phép trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh cho nội dung của bạn (phù hợp với quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng của bạn). Bạn có thể kết thúc giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa của bạn nội dung hoặc tài khoản.

Tuy nhiên, nội dung sẽ tiếp tục xuất hiện nếu bạn chia sẻ nó với người khác và họ có không xóa nó. Kinh nghiệm cá nhân là bất kỳ triệu chứng, thử nghiệm, điều trị, v.v. người hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình đã trải qua chính mình.

Nếu thông tin, bài đăng hoặc ý định không phải là kinh nghiệm cá nhân của bạn, vui lòng cung cấp nguồn thông tin. Và tất cả các tuyên bố về thống kê, dữ liệu, nghiên cứu và tiến bộ mới trong y học nên có nguồn đáng tin cậy.

Don sắt tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đăng bất kỳ Nội dung người dùng hoặc đăng ký và / hoặc sử dụng tên người dùng đó là hoặc bao gồm tài liệu:

Bình luận được đăng trên trang web

Tất cả nhận xét bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên sẽ được chúng tôi xem xét và kiểm duyệt người kiểm duyệt đủ điều kiện trước khi xuất bản lên trang web của chúng tôi. Chứng chỉ và liên hệ của người điều hành được cung cấp trong trang giới thiệu về chúng tôi Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên bình luận được bao phủ bởi trí tuệ quyền sở hữu trên hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi một sửa đổi, chạy, sao chép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép phụ, giấy phép trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh cho nội dung của bạn (phù hợp với quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng của bạn).

Bạn có thể kết thúc giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa của bạn nội dung hoặc tài khoản. Tuy nhiên, nội dung sẽ tiếp tục xuất hiện nếu bạn chia sẻ nó với người khác và họ có không xóa nó. Kinh nghiệm cá nhân là bất kỳ triệu chứng, thử nghiệm, điều trị, v.v. người hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình đã trải qua chính mình.

Nếu thông tin, bài đăng hoặc ý định không phải là kinh nghiệm cá nhân của bạn, vui lòng cung cấp nguồn thông tin. Và tất cả các tuyên bố về thống kê, dữ liệu, nghiên cứu và tiến bộ mới trong y học nên có nguồn đáng tin cậy. tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, đăng bất kỳ Nội dung người dùng hoặc đăng ký và / hoặc sử dụng tên người dùng đó là hoặc bao gồm tài liệu:

Xóa nội dung

Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn chia sẻ trên Dịch vụ nếu chúng ta tin rằng nó vi phạm các Điều khoản sử dụng này, chính sách của chúng tôi hoặc chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải làm như vậy bởi pháp luật.

Chúng tôi có thể từ chối cung cấp hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ cho bạn (bao gồm cả việc chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn) ngay lập tức để bảo vệ cộng đồng hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu bạn tạo rủi ro hoặc hợp pháp tiếp xúc với chúng tôi, vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc chính sách của chúng tôi, nếu bạn liên tục vi phạm người khác quyền sở hữu trí tuệ, hoặc nơi chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu làm như vậy.

Nếu chúng ta hành động đến vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn có hoặc không có thông báo. Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã được chấm dứt trong lỗi hoặc bạn muốn vô hiệu hóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản YouMed của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Trang mạng.

Nội dung bạn xóa có thể tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn trong các bản sao lưu và vẫn sẽ hiển thị Ở đâu những người khác đã chia sẻ nó. Điều này vẫn sẽ được áp dụng ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị xóa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp dịch vụ là như là và và “như có sẵn, không có bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc điều kiện của bất kỳ loại nào. Và tất cả chủ sở hữu của nội dung làm cho không đại diện và từ chối mọi bảo đảm hoặc điều kiện có chất lượng thỏa đáng, tính thương mại, thể dục cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Không phải bất kỳ chủ sở hữu nội dung Bảo đảm rằng dịch vụ không có phần mềm độc hại hoặc các thành phần gây hại khác. ngoài ra, làm cho không đại diện cũng không bảo đảm, chứng thực, bảo lãnh hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào các ứng dụng (hoặc nội dung của chúng), nội dung người dùng, thiết bị hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo, được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba trên hoặc thông qua dịch vụ hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào, hoặc đặc trưng trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo khác và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và ngày thứ ba nhà cung cấp bên trên đã nói ở trên.

Không có lời khuyên hay thông tin nào cho dù bằng miệng hay bằng văn bản mà bạn có được từ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành thay mặt. trong khi sử dụng dịch vụ, bạn có thể có quyền truy cập vào tường minh Nội dung tính năng lọc, nhưng việc sử dụng các tính năng này vẫn có thể dẫn đến một số nội dung rõ ràng được phục vụ và bạn không nên dựa vào các tính năng như vậy để lọc tất cả nội dung rõ ràng.

Phần này áp dụng ở mức độ tối đa được phép áp dụng luật. Phần này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

Thay đổi về Điều khoản sử dụng

YouMed bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để thay đổi. Của bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành chấp nhận những thay đổi đó YouMed cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua các Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này sẽ là tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ là bị ràng buộc bởi các Điều khoản cập nhật. Nếu bạn không muốn đồng ý với những điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản cập nhật nào, bạn có thể xóa của bạn tài khoản. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian.

Trong trường hợp thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên Website. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Như đã lưu ý ở trên, Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi khi sắp xếp lại. Những thay đổi khác về điều này Riêng tư Chính sách sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web.

Chấm dứt quyền truy cập

YouMed có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web tại bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản YouMed của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Trang web.

Mặc dù đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ phải trả tiền, tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi YouMed nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ YouMed thời điểm thông báo cho bạn về điều đó; miễn là YouMed có thể chấm dứt trang web ngay lập tức như là một phần của đóng cửa chung của dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của họ sẽ tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, bảo hành từ chối trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ YouMed vô hại từ và chống lại tất cả thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc là liên quan đến:

(1) bạn vi phạm các Thỏa thuận hoặc bất kỳ một trong số chúng; (2) bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng hoặc nếu không thì Góp phần; (3) mọi hoạt động mà bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ YouMed; và (4) của bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba.

Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA

Vì YouMed yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết đến bởi YouMed vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho YouMed theo quy định của YouMed Chính sách bản quyền thiên niên kỷ (Chính sách DMCA).

YouMed sẽ trả lời tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả khi được yêu cầu hoặc là thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. YouMed sẽ chấm dứt quyền truy cập của khách truy cập và sử dụng trang web nếu trong các trường hợp thích hợp, khách thăm quan được xác định là người vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của YouMed hoặc là khác.

Trong trường hợp chấm dứt như vậy, YouMed sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản nào lượng đã trả trước cho YouMed. Giới hạn trách nhiệm pháp lý Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nguy cơ của riêng bạn.

Đối với bên ngoài nhà cung cấp và nhà cung cấp thông tin, chúng tôi không xác nhận, hoặc đề nghị hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm nào hoặc thông tin nằm trên hoặc có sẵn thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các mạng, trang web hoặc siêu liên kết khác các trang web bên ngoài trang web của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp bên ngoài truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác nhận rằng danh sách các nhà cung cấp tham gia của chúng tôi được hiển thị được cập nhật và chính xác Tuy nhiên, sự tham gia liên tục của bất kỳ một bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà cung cấp nào khác không thể là Đảm bảo.

Vui lòng gọi cho nhà cung cấp trước khi lên lịch một cuộc hẹn để xác minh rằng nhà cung cấp tiếp tục là một phần của mạng lưới của chúng tôi.

Áp dụng Luật

Ngoại trừ phạm vi luật áp dụng, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng các Trang web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của chính phủ Việt Nam. Bằng cách truy cập vào trang web này và sử dụng của chúng tôi dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.