YouMed
Nguồn tham khảo / Source

Trang tin y tế YouMed chỉ sử dụng các nguồn tham khảo có độ uy tín cao, các tổ chức y dược, học thuật chính thống, tài liệu từ các cơ quan chính phủ để hỗ trợ các thông tin trong bài viết của chúng tôi. Tìm hiểu về Quy trình biên tập để hiểu rõ hơn cách chúng tôi đảm bảo nội dung luôn chính xác, minh bạch và tin cậy.

  • https://www.uptodate.com/contents/skin-lesions-in-the-newborn-and-infant#H1245221054
  • https://www.uptodate.com/contents/vesicular-pustular-and-bullous-lesions-in-the-newborn-and-infant?search=benign-skin-and-scalp-lesions-in-the-newborn-and-infant&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
  • https://www.aafp.org/afp/2008/0101/p47.html
  • http://boards.medscape.com/forums/?128@@.2a00a697!comment=1
  • https://emedicine.medscape.com/article/1070840-overview
  • Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người