YouMed

Vi锚m 膽岷 tr脿ng c贸 nguy hi峄僲 kh么ng?

ba虂c si虄 nguye虃虄n le虃 vu虄 hoa虁ng
T谩c gi岷: B谩c s末 Nguy峄卬 L锚 V农 Ho脿ng
Chuy锚n khoa: Tai - M农i - H峄峮g

Vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 c膬n b峄噉h r岷 ph峄 bi岷縩 峄 n瓢峄沜 ta. Ng瓢峄漣 b峄噉h g岷穚 ph岷 r岷 nhi峄乽 phi峄乶 to谩i trong cu峄檆 s峄憂g c农ng nh瓢 c么ng vi峄嘽 do c谩c tri峄噓 ch峄﹏g c峄 b峄噉h g芒y ra. Ngo脿i ra, ng瓢峄漣 b峄噉h c貌n ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 n峄梚 lo th瓢峄漬g tr峄眂 v峄 nguy c啤 ung th瓢. V岷瓂 vi锚m 膽岷 tr脿ng th峄眂 s峄 l脿 g矛? B峄噉h do nguy锚n nh芒n g矛 g芒y ra? C贸 nguy hi峄僲 v脿 c贸 di峄卬 ti岷縩 膽岷縩 ung th瓢 hay kh么ng? C谩ch 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h nh瓢 th岷 n脿o? C霉ng c谩c chuy锚n gia YouMed t矛m hi峄僽 qua b脿i vi岷縯 n脿y nh茅.

1. Vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 g矛?

膼岷 tr脿ng hay c貌n g峄峣 l脿 ru峄檛 gi脿, l脿 ph岷 ru峄檛 g岷 cu峄慽 trong 峄憂g ti锚u ho谩 c峄 con ng瓢峄漣. Ru峄檛 gi脿 c贸 ch峄ヽ n膬ng ch铆nh l脿 thu nh岷璶 th峄ヽ 膬n 膽茫 膽瓢峄 ti锚u ho谩, h岷 th峄 n瓢峄沜, mu峄慽 kho谩ng t峄 th峄ヽ 膬n v脿 t岷 b茫 th峄ヽ 膬n. 膼芒y l脿 n啤i h矛nh th脿nh v脿 膽脿o th岷 ph芒n n锚n r岷 thu岷璶 l峄 cho c谩c lo岷 vi khu岷﹏ ph谩t tri峄僴 v脿 g芒y b峄噉h.

Vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 t矛nh tr岷g vi锚m g芒y t峄昻 th瓢啤ng 峄 m峄檛 ph岷 ho岷穋 r岷 r谩c 峄 l峄沺 trong c峄 膽岷 tr脿ng. C谩c t峄昻 th瓢啤ng g芒y ra c谩c c啤n 膽au dai d岷硁g k猫m v峄沬 c谩c r峄慽 lo岷 ti锚u ho谩 nh瓢 ti锚u ch岷 hay t谩o b贸n khi岷縩 cu峄檆 s峄憂g c峄 ng瓢峄漣 b峄噉h g岷穚 nhi峄乽 phi峄乶 to谩i.

>> T谩o b贸n ngo脿i do vi锚m 膽岷 tr脿ng c貌n do nhi峄乽 nguy锚n nh芒n kh谩c g芒y ra. Xem ngay b脿i vi岷縯 T谩o b贸n 峄 ng瓢峄漣 l峄沶!

C谩c 膽o岷 膽岷 tr脿ng vi锚m
C谩c 膽o岷 膽岷 tr脿ng vi锚m
C谩c v岷縯 vi锚m lo茅t 膽岷 tr脿ng qua n峄檌 soi
C谩c v岷縯 vi锚m lo茅t 膽岷 tr脿ng qua n峄檌 soi

2. Nguy锚n nh芒n g芒y vi锚m 膽岷 tr脿ng

Nguy锚n nh芒n ch铆nh x谩c g芒y vi锚m 膽岷 tr脿ng v岷玭 ch瓢a 膽瓢峄 bi岷縯 r玫 r脿ng. Tr瓢峄沜 kia, ng瓢峄漣 ta ngh末 r岷眓g ch岷 膽峄 膬n v脿 c谩c stress trong cu峄檆 s峄憂g g芒y ra vi锚m 膽岷 tr脿ng. Tuy nhi锚n, c谩c nghi锚n c峄﹗ g岷 膽芒y cho th岷, c谩c y岷縰 t峄 膽贸 ch峄 th煤c 膽岷﹜ b峄噉h ch峄 kh么ng ph岷 l脿 nguy锚n nh芒n g芒y b峄噉h.

M峄檛 nguy锚n nh芒n c贸 th峄 g芒y ra vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 do h峄 mi峄卬 d峄媍h b峄 r峄慽 lo岷. Khi h峄 mi峄卬 d峄媍h t岷 c么ng ch峄憂g l岷 vi khu岷﹏ v脿 t谩c nh芒n l岷, ch煤ng t岷 c么ng lu么n c岷 l峄沺 trong c峄 膽岷 tr脿ng g芒y ra c谩c v岷縯 lo茅t.

Di truy峄乶 c贸 th峄 膽贸ng vai tr貌 trong vi锚m 膽岷 tr脿ng 峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 ng瓢峄漣 th芒n m岷痗 b峄噉h.

3. Ai d峄 m岷痗 vi锚m 膽岷 tr脿ng?

 • Vi锚m 膽岷 tr脿ng c贸 th峄 m岷痗 峄 m峄峣 l峄゛ tu峄昳. Tuy nhi锚n, b峄噉h th瓢峄漬g xu岷 hi峄噉 峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr锚n 30 tu峄昳.
 • Ng瓢峄漣 c贸 ng瓢峄漣 th芒n trong gia 膽矛nh m岷痗 b峄噉h vi锚m 膽岷 tr脿ng, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 b峄 m岷 ho岷穋 anh ch峄 em ru峄檛.

4. Tri峄噓 ch峄﹏g c峄 vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 g矛?

M峄ヽ 膽峄 tri峄噓 ch峄﹏g c贸 th峄 thay 膽峄昳 tu峄 theo m峄ヽ 膽峄 n岷穘g nh岷 c峄 b峄噉h. Nh峄痭g tri峄噓 ch峄﹏g c贸 th峄 g岷穚 bao g峄搈

 • Ti锚u ch岷, th瓢峄漬g ti锚u ch岷 ph芒n nh脿y m谩u ho岷穋 c贸 m峄;
 • 膼au b峄g;
 • 膼au v霉ng tr峄眂 tr脿ng (ph岷 ru峄檛 ngay ph铆a tr锚n h岷璾 m么n);
 • 膼i c岷 ra m谩u;
 • C岷 gi谩c mu峄憂 膽i ti锚u g岷;
 • C岷 gi谩c r岷 mu峄憂 膽i ti锚u, nh瓢ng 膽i ti锚u kh么ng ra ph芒n;
 • S峄 c芒n;
 • M峄噒 m峄廼;
 • S峄憈.

C谩c b谩c s末 c贸 th峄 d峄盿 v脿o tri峄噓 ch峄﹏g 膽峄 khu tr煤 v峄 tr铆 m岷痗 b峄噉h:

 • Vi锚m lo茅t tr峄眂 tr脿ng. Tr峄眂 tr脿ng l脿 ph岷 ru峄檛 ngay ph铆a tr锚n h岷璾 m么n. Khi v岷縯 lo茅t xu岷 hi峄噉 峄 ph岷 n脿y, tri峄噓 ch峄﹏g c贸 th峄 ch峄 l脿 膽i c岷 ra m谩u.
 • Vi锚m tr峄眂 tr脿ng 鈥 膽岷 tr脿ng x铆ch ma (ph岷 膽岷 tr脿ng cu峄慽 c霉ng): tri峄噓 ch峄﹏g c贸 th峄 bao g峄搈 ti锚u ch岷 c贸 m谩u, 膽au qu岷穘 b峄g, m贸t r岷穘
 • Vi锚m 膽岷 tr脿ng tr谩i: tri峄噓 ch峄﹏g c贸 th峄 g峄搈 ti锚u ch岷 c贸 m谩u, 膽au qu膬n b峄g tr谩i, s峄 c芒n
 • Vi锚m to脿n b峄 膽岷 tr脿ng: g芒y ra nh峄痭g tri峄噓 ch峄﹏g n岷穘g n峄, ti锚u ch岷 峄 岷, s峄憈 v脿 kh么ng 膬n 膽瓢峄.

5. Khi n脿o c岷 膽岷縩 kh谩m b谩c s末?

M岷穋 d霉 nh矛n chung, vi锚m 膽岷 tr脿ng kh么ng ph岷 l脿 m峄檛 b峄噉h l铆 g芒y nguy hi峄僲 膽岷縩 t铆nh m岷g. Tuy nhi锚n, b峄噉h c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 m峄檛 s峄 bi岷縩 ch峄﹏g r岷 n岷穘g n峄 v脿 c贸 th峄 膽e do岷 m岷g s峄憂g. Do 膽贸, khi ph谩t hi峄噉 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g c峄 b峄噉h, b岷 n锚n 膽i kh谩m b谩c s末 s峄沵 nh岷 c贸 th峄. C谩c t矛nh hu峄憂g c贸 th峄 gi煤p b岷 ph谩t hi峄噉 b峄噉h g峄搈

 • Thay 膽峄昳 th贸i quen 膽i ti锚u;
 • 膼au qu岷穘 b峄g;
 • C贸 m谩u trong ph芒n;
 • Ti锚u ch岷 k茅o d脿i kh么ng c岷 thi峄噉 v峄沬 c谩c lo岷 thu峄慶 th么ng th瓢峄漬g;
 • Ti锚u ch岷 c岷 tr峄 gi岷 ng峄;
 • S峄憈 k茅o d脿i kh么ng r玫 nguy锚n nh芒n 1 膽岷縩 2 ng脿y.

>> Khi 膽岷縩 g岷穚 b谩c s末 chuy锚n khoa Ti锚u h贸a 膽峄 th膬m kh谩m v峄 b峄噉h Vi锚m 膽岷 tr脿ng, b岷 c贸 bi岷縯 n锚n chu岷﹏ b峄 g矛 ch瓢a? T矛m hi峄僽 ngay!

6. C谩c bi岷縩 ch峄﹏g c峄 b峄噉h vi锚m 膽岷 tr脿ng

 • Ch岷 m谩u n岷穘g. N岷縰 v岷縯 lo茅t 膬n s芒u v脿o trong th脿nh 膽岷 tr脿ng c贸 th峄 g芒y ra ch岷 m谩u 峄 岷 nguy hi峄僲 膽岷縩 t铆nh m岷g.
 • Th峄g 膽岷 tr脿ng. 膼芒y l脿 bi岷縩 ch峄﹏g v么 c霉ng nguy hi峄僲. V矛 膽岷 tr脿ng ch峄゛ ph芒n v脿 r岷 nhi峄乽 vi khu岷﹏, ch煤ng s岷 膽瓢峄 gi岷 ph贸ng v脿o 峄 b峄g g芒y ra c谩c t矛nh tr岷g nhi峄卪 tr霉ng r岷 n岷穘g n峄.
 • M岷 n瓢峄沜 n岷穘g. Do t矛nh tr岷g ti锚u ch岷 k茅o d脿i
 • T膬ng nguy c啤 ung th瓢 膽岷 tr脿ng. N岷縰 b峄噉h k茅o d脿i l芒u kh么ng 膽瓢峄 膽i峄乽 tr峄, c贸 th峄 gia t膬ng nguy c啤 ung th瓢 膽岷 tr脿ng.

7. Ch岷﹏ 膽o谩n vi锚m 膽岷 tr脿ng nh瓢 th岷 n脿o?

C谩c b谩c s末 s岷 h峄廼 v峄 di峄卬 ti岷縩 b峄噉h, kh谩m s啤 b峄 膽峄 c贸 c谩i nh矛n s啤 l瓢峄 v峄 b峄噉h. Tuy nhi锚n, c谩c b谩c s末 c农ng c岷 m峄檛 s峄 x茅t nghi峄噈 膽峄 x谩c nh岷璶 ch岷﹏ 膽o谩n v脿 gi煤p 膽谩nh gi谩 b峄噉h t峄憈 h啤n. C谩c x茅t nghi峄噈 n脿y c贸 th峄 bao g峄搈

 • X茅t nghi峄噈 m谩u. C谩c b谩c s末 c岷 x茅t nghi峄噈 m谩u 膽峄 膽谩nh gi谩 t矛nh tr岷g thi岷縰 m谩u g芒y ra do ch岷 m谩u 膽岷 tr脿ng ho岷穋 t矛nh tr岷g vi锚m nhi峄卪.
 • X茅t nghi峄噈 m岷玼 ph芒n. X茅t nghi峄噈 m岷玼 ph芒n gi煤p lo岷 tr峄 c谩c b峄噉h l铆 vi锚m nhi峄卪 g芒y ra do vi khu岷﹏, si锚u vi hay k铆 sinh tr霉ng. Hi峄噉 di峄噉 b岷h c岷 trong ph芒n gi煤p ch岷﹏ 膽o谩n b峄噉h.
 • N峄檌 soi 膽岷 tr脿ng. C谩c b谩c s末 s岷 d霉ng m峄檛 峄憂g nh峄, c贸 g岷痭 camera 膽峄 quan s谩t to脿n b峄 膽岷 tr脿ng c峄 b岷. X茅t nghi峄噈 n脿y gi煤p b谩c s末 c贸 c谩i nh矛n chi ti岷縯 v峄 c谩c t峄昻 th瓢啤ng 峄 膽岷 tr脿ng. Ngo脿i ra, n峄檌 soi 膽岷 tr脿ng c贸 th峄 gi煤p l岷 m岷﹗ sinh thi岷縯 膽峄 ch岷﹏ 膽o谩n ch铆nh x谩c nguy锚n nh芒n g芒y b峄噉h.
 • C谩c x茅t nghi峄噈 kh谩c: Ch峄 X-Quang, ch峄 c岷痶 l峄沺 vi t铆nh, ch峄 c峄檔g h瓢峄焠g t峄,鈥

8. 膼i峄乽 tr峄 vi锚m 膽岷 tr脿ng nh瓢 th岷 n脿o?

膼i峄乽 tr峄 vi锚m 膽岷 tr脿ng c贸 th峄 l脿 膽i峄乽 tr峄 d霉ng thu峄慶 ho岷穋 ph岷玼 thu岷璽:

膼峄慽 v峄沬 膽i峄乽 tr峄 d霉ng thu峄慶: C谩c 膽i峄乽 tr峄 n脿y th瓢峄漬g gi岷 quy岷縯 ti岷縩 tr矛nh vi锚m v脿 c谩c r峄慽 lo岷 mi峄卬 d峄媍h. C谩c nh贸m thu峄慶 th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g l脿

 • C谩c lo岷 thu峄慶 kh谩ng vi锚m: nh瓢 5-ASA, corticoid,鈥
 • C谩c lo岷 thu峄慶 膽i峄乽 ho脿 mi峄卬 d峄媍h.

膼峄慽 v峄沬 膽i峄乽 tr峄 b岷眓g ph岷玼 thu岷璽: C岷 ph岷 c岷痶 b峄 m峄檛 ph岷 ho岷穋 to脿n b峄 膽岷 tr脿ng 膽峄 lo岷 tr峄 vi锚m 膽岷 tr脿ng. 膼i峄乽 tr峄 n脿y th瓢峄漬g 膽瓢峄 谩p d峄g khi vi锚m 膽岷 tr脿ng n岷穘g, th岷 b岷 v峄沬 膽i峄乽 tr峄 b岷眓g thu峄慶.

T岷 so谩t ung th瓢: C岷 t岷 so谩t ung th瓢 膽岷 tr脿ng th瓢峄漬g xuy锚n h啤n b岷眓g soi 膽岷 tr脿ng. Th峄漣 gian gi峄痑 m峄梚 l岷 t岷 so谩t tu峄 thu峄檆 v脿o v峄 tr铆 v脿 m峄ヽ 膽峄 n岷穘g c峄 b峄噉h.

9. Ch岷 膽峄 膬n v脿 l峄慽 s峄憂g trong vi锚m 膽岷 tr脿ng

Thay 膽峄昳 ch岷 膽峄 膬n v脿 l峄慽 s峄憂g c贸 th峄 gi煤p ki峄僲 so谩t tri峄噓 ch峄﹏g t峄憈 h啤n.

 • C谩c th峄ヽ 膬n n锚n tr谩nh

C谩c s岷 ph岷﹎ t峄 s峄痑.

H岷 ch岷 th峄ヽ 膬n ch峄゛ nhi峄乽 ch岷 x啤 nh瓢 tr谩i c芒y t瓢啤i, rau, ng农 c峄慶. Nh峄痭g lo岷 th峄ヽ 膬n n脿y c贸 th峄 l脿m tri峄噓 ch峄﹏g c峄 b岷 n岷穘g l锚n

Th峄ヽ 膬n cay, n贸ng, caffein, r瓢峄.

 • Ch岷 膽峄 膬n

膫n nhi峄乽 b峄痑 nh峄.

U峄憂g nhi峄乽 n瓢峄沜.

 • Gi岷 thi峄僽 stress聽trong cu峄檆 s峄憂g

T岷璸 th峄 d峄 nh岷.

Th瓢 gi茫n th瓢峄漬g xuy锚n v脿 t岷璸 h铆t th峄.

Vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 b峄噉h l铆 m岷 t铆nh th瓢峄漬g g岷穚 g芒y ra nhi峄乽 phi峄乶 to谩i trong sinh ho岷 v脿 c么ng vi峄嘽. N岷縰 kh么ng 膽瓢峄 ph谩t hi峄噉 v脿 膽i峄乽 tr峄 k峄媝 th峄漣, b峄噉h c贸 th峄 g芒y ra nhi峄乽 bi岷縩 ch峄﹏g nguy hi峄僲 膽岷縩 t铆nh m岷g. Ngo脿i ra, b峄噉h c农ng c贸 th峄 l脿m gia t膬ng nguy c啤 ung th瓢. Hi v峄峮g b脿i vi岷縯 膽茫 cung c岷 cho qu媒 膽峄檆 gi岷 nh峄痭g th么ng tin h峄痷 铆ch v峄 b峄噉h gi煤p ph谩t hi峄噉 b峄噉h s峄沵 h啤n, gi岷 thi峄僽 tri峄噓 ch峄﹏g v脿 bi岷縩 ch峄﹏g n岷穘g n峄.

>> Xem th锚m b脿i vi岷縯:

Ung th瓢 膽岷 tr脿ng: T矛m hi峄僽 nguy锚n nh芒n v脿 l铆 do t岷 sao n锚n t岷 so谩t

9 膽i峄乽 c岷 bi岷縯 v峄 b峄噉h Vi锚m lo茅t d岷 d脿y

Vi锚m t谩 tr脿ng c贸 nguy c啤 ti岷縩 tri峄僴 th脿nh ung th瓢 kh么ng?

C脿i 膽岷穞 ngay 峄﹏g d峄g YouMed 膽峄 膽岷穞 kh谩m ti峄噉 l峄, kh么ng ch峄 膽峄 t岷 h啤n 25 b峄噉h vi峄噉, 475 b谩c s末 v脿 50 ph貌ng kh谩m 膽a khoa li锚n k岷縯 ch铆nh th峄ヽ v峄沬 YouMed. Hotline t瓢 v岷 1900 2805 .

C谩c t铆nh n膬ng r岷 h峄痷 铆ch c峄 峄﹏g d峄g 膽岷穞 kh谩m YouMed

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

L岷 s峄 th峄 t峄 tr瓢峄沜, kh谩m 膽煤ng khung gi峄

Ch峄峮 b谩c s末, chuy锚n khoa ph霉 h峄

Chat mi峄卬 ph铆
v峄沬 b谩c s末

Chat v脿 g峄峣 v峄沬 b谩c s末

Video call
v峄沬 b谩c s末

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Nh岷璶 v脿 l瓢u tr峄 h峄 s啤, toa thu峄慶, l峄媍h s峄 kh谩m

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

Mua tr峄眂 tuy岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ y t岷, s峄ヽ kh峄廵 ch铆nh h茫ng

膼峄峜 tin y t岷 ch铆nh th峄憂g

膼峄峜 tin y t岷
ch铆nh th峄憂g

Ngu峄搉 tham kh岷 / Source

Trang tin y t岷 YouMed ch峄 s峄 d峄g c谩c ngu峄搉 tham kh岷 c贸 膽峄 uy t铆n cao, c谩c t峄 ch峄ヽ y d瓢峄, h峄峜 thu岷璽 ch铆nh th峄憂g, t脿i li峄噓 t峄 c谩c c啤 quan ch铆nh ph峄 膽峄 h峄 tr峄 c谩c th么ng tin trong b脿i vi岷縯 c峄 ch煤ng t么i. T矛m hi峄僽 v峄 Quy tr矛nh bi锚n t岷璸 膽峄 hi峄僽 r玫 h啤n c谩ch ch煤ng t么i 膽岷 b岷 n峄檌 dung lu么n ch铆nh x谩c, minh b岷h v脿 tin c岷瓂.

 1. Ulcerative Colonitishttps://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/diagnosis-treatment/drc-20353331

  Ng脿y tham kh岷: 19/11/2019

Chia s岷 th么ng tin h峄痷 铆ch n脿y cho m峄峣 ng瓢峄漣