Vùng thượng vị nằm ở đâu? Tại sao nó lại quan trọng?